Je leest:

Dichterbij klimaatdoelen zonder koeienscheten

Dichterbij klimaatdoelen zonder koeienscheten

Heel Nederland vegan: goed voor het klimaat?

Auteur: | 25 juli 2023

Niemand eet nog dierlijke producten en veeteelt is verboden in Nederland. Zouden we in één klap onze klimaatdoelen halen? “De grootste uitstoot van broeikasgassen zit in het energiesysteem.”

Heel Nederland vegan

Iedereen in Nederland gaat plantaardig eten. Grond wordt niet meer gebruikt om vee op te houden of veevoer te verbouwen. Hoe zou de inrichting en gezondheid van ons land er dan uitzien? NEMO Kennislink buigt zich komende maanden over dit gedachte-experiment. In deze aflevering: de gevolgen van een veganistisch Nederland voor de klimaatdoelen.

Vertaal de klimaatdoelen naar het eten op je bord en van die biefstuk blijft weinig over. In 2030 moeten wij als land 55 procent minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met het referentiejaar 1990. In 2050 wil Nederland zelfs volledig klimaatneutraal zijn. De maatregelen om deze doelen te halen staan in het Klimaatplan, gebaseerd op het Klimaatakkoord van Parijs. Meer plantaardig eten is één van de afspraken uit dit akkoord, bedoeld om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius.

Het is een fikse taak. De uitstoot in 1990 bedroeg 220,5 miljard kilogram CO2-equivalent. Willen we daar 55 procent onder zitten in 2030, dan moeten we terug naar een uitstoot van 99,2 miljard kilogram CO2-equivalent. Stel nou dat we Nederland volledig vegan inrichten. Iedereen gaat plantaardig eten en de veeteeltsector verdwijnt. Wat zou dat betekenen voor de klimaatdoelen?

CO2-equivalent

Naast CO2 zijn er nog andere broeikasgassen, zoals lachgas en methaan. Om de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen te berekenen, worden alle broeikasgassen voor het gemak omgerekend naar CO2-equivalent. Eén kilogram CO2-equivalent staat gelijk aan de broeikaswerking van één kilogram CO2. De uitstoot van één kilogram lachgas staat bijvoorbeeld gelijk aan 298 kilogram CO2-equivalent. Eén kilogram methaan is omgerekend 25 kilogram CO2-equivalent.

Directe uitstoot

Laten we even rekenen met het jaar 2021, het laatste jaar waarvan cijfers bekend zijn. We beginnen bij de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, die lag in 2021 op 167,8 miljard kg CO2-equivalenten (23,9 procent onder het niveau van 1990). Van deze hoeveelheid kwam zestien procent op naam van de landbouw, waarvan weer 67 procent werd uitgestoten door vee en mest. Volgens deze rekensom praten we over 18,0 miljard kg uitstoot door de veeteelt.

Trek je deze uitstoot af van het totaal, dan zouden we in 2021 in ons land zijn uitgekomen op een hoeveelheid van 149,8 miljard kg CO2-equivalent. Nog steeds ver verwijderd dus van de 99,2 miljard die we nastreven om de klimaatdoelen te halen.

“Deze som is niet verkeerd, maar het laat maar een beperkt deel zien van de verandering die stoppen met veeteelt teweeg zou brengen”, reageert Jonathan Doelman, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en promovendus aan de Universiteit Utrecht. Hij maakt computermodellen waarin hij landgebruik en het voedselsysteem verbindt met klimaatverandering om aannames te doen over de toekomst, zoals wat het effect zal zijn van maatregelen om de opwarming tegen te gaan. “Met deze som tel je alleen de directe uitstoot door dieren mee. De impact van veevoerproductie zit er bijvoorbeeld niet bij in.”

Herbebossen

De vee-industrie veroorzaakt relatief weinig CO2-uitstoot. Dieren houden is minder energie-intensief dan bijvoorbeeld de tuinbouw, waar veel fossiele brandstof aan te pas komt. De twee belangrijkste broeikasgassen waar het in de veeteelt om draait zijn methaan en lachgas (distikstofoxide). Door scheten en boeren van herkauwers, met name koeien, en door de opslag van mest komt methaan vrij. Lachgas komt ook vrij uit mest. “De directe uitstoot is het grootste gedeelte, maar de eigenlijke impact is nog veel groter”, aldus Doelman. In Nederland besteden we ook nog eens 1.180.000 hectare grond aan weidegrond en verbouwing van veevoer, veelal snijmaïs. Bij de bewerking van die grond stoten landbouwvoertuigen natuurlijk ook broeikasgassen uit.

Iets anders waar de rekensom geen rekening mee houdt, is wat er gebeurt met het land dat vrijkomt als veehouderijen verdwijnen. Zet je een tweede Tata Steel neer, ja, dan raken we van de regen in de drup. Doelman: “Gebruik je het land om te herbebossen of de veengebieden te herstellen, dan zorgt dat voor extra vermindering van de uitstoot, omdat vegetatie CO2 opneemt uit de lucht.”

Andere maatregelen

Tien procent van de Nederlandse emissie aan broeikasgassen komt op conto van de veehouderij. “De voetafdruk van dierlijke producten is substantieel, te vergelijken met de hoeveelheid uitstoot door de chemische industrie.” Met technologie zijn de broeikasgassen die vrijkomen door het boeren van koeien en ander vee maar lastig te reduceren, zeggen deskundigen. Maatregelen om het aantal dieren in te perken zijn oneindig veel interessanter. Zou veeteelt verboden worden in Nederland, dan komen we als land rap dichterbij het streefdoel van 55 procent minder uitstoot.

De emissie van 115 miljoen landbouwdieren wegstrepen zou zoden aan de dijk zetten, maar de vlees- en zuivelindustrie is niet de grootste uitstoter. Driekwart van de broeikasgassen in ons land is afkomstig uit het energiesysteem: de opwekking en verbruik van elektriciteit, stoken van gas en benzine. “Nederland is een energie-intensief land met een enorme industrie, denk aan de haven van Rotterdam, Tata Steel, achttien miljoen mensen die met auto’s rondrijden. Dat is de bulk. Het is belangrijk om dat in perspectief te zien”, aldus Doelman. “Ook al zouden we volledig stoppen met vlees en zuivel eten en produceren, dan zijn er nog steeds veel andere maatregelen nodig om de klimaatdoelen te halen.”

Ook verschenen in de reeks Heel Nederland Vegan:

Wat als heel Nederland vegan eet?

Mariska van Sprundel

‘Wie plantaardig eet, moet goed weten wat hij doet’

Mariska van Sprundel

Megastal in de buurt? Een risico voor je gezondheid

Mariska van Sprundel

‘Zonder veehouderij minder ziektes van dier op mens’

Mariska van Sprundel

5 vragen over een Noordzee zonder visserij

Mariska van Sprundel

Minder vee, schoner water

Mariska van Sprundel

‘Zonder koeien staat onze identiteit op de tocht’

Mariska van Sprundel

Plantaardig menu van eigen bodem voor heel Nederland

Mariska van Sprundel
Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 25 juli 2023
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.