Disclaimer en privacyverklaring

Het gebruik van informatie op NEMO Kennislink betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de gebruikersinformatie genoemde voorwaarden. Het is toegestaan de informatie van deze site te downloaden voor persoonlijk gebruik en deze voor studiedoeleinden te gebruiken. Het overnemen van teksten en beelden voor publicatie kan niet zomaar.

Privacyverklaring Stichting NEMO Science Museum 

Dit is de privacyverklaring van Stichting NEMO Science Museum (“NEMO”), gevestigd aan Oosterdok 2 (1011 VX) te Amsterdam. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van het NEMO Science Museum en van personen die de websites van NEMO bezoeken, waaronder www.NEMOsciencemuseum.nl en www.NEMOkennislink.nl

In deze privacyverklaring lees je hoe NEMO omgaat met jouw privacy.  

NEMO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en bij de verwerking zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.  

Contactgegevens:
  
NEMO Science Museum  
Bezoekadres: Oosterdok 2 1011 VX Amsterdam 
Postadres: Postbus 421, 1000 AK Amsterdam 
Email: info@e-NEMO.nl 

Welke persoonsgegevens verwerkt NEMO? 

Tickets voor het museum en evenementen 

Als je via de website een ticket koopt om het museum te bezoeken of voor een evenement dat NEMO organiseert, verwerkt NEMO de persoonsgegevens die je aan NEMO verstrekt. Dit zijn in ieder geval jouw contactgegevens zoals naam en e-mailadres. 

Het kopen van producten via de website 

Als je producten koopt op de website verwerkt NEMO de persoonsgegevens die je aan NEMO verstrekt. Dit zijn jouw naam, factuuradres, en contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.  

Club voor Nieuwsgierige Mensen  

Als je lid wordt van de Club voor Nieuwsgierige Mensen verwerkt NEMO de persoonsgegevens die je aan NEMO verstrekt. Dit zijn in ieder geval jouw naam, factuuradres en contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.  

Nieuwsbrieven 

Op de websites van NEMO kan je jezelf aanmelden voor verschillende soorten nieuwbrieven. Als je je aanmeldt voor een of meerdere nieuwsbrieven, verwerkt NEMO jouw emailadres. Ook als je een ticket of product koopt via de website, of als je lid wordt van de Club voor Nieuwsgierige Mensen verwerkt NEMO jouw emailadres en stuurt zij jou een nieuwbrief per mail.  

Contact 

Als je contact met NEMO opneemt per e-mail, sociale media of via de telefoon, verwerkt NEMO de gegevens die jij aan NEMO verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die je aan NEMO verstrekt, zoals bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer. Afhankelijk van de reden dat je contact met NEMO opneemt, verwerkt NEMO aanvullende gegevens, bijvoorbeeld dat je een rolstoel reserveert, een groepsreservering wenst te maken of een vraag hebt over gevonden voorwerpen. 

Foto’s en/of video’s 

Bij sommige activiteiten binnen het Museum maakt NEMO foto’s en/of video’s. Als jij op deze activiteiten aanwezig bent, kan het zijn dat je op foto of video wordt vastgelegd. NEMO gebruikt deze foto’s of video’s vervolgens alleen maar als je daar toestemming voor geeft (zie ook de informatie verderop in deze privacyverklaring). 

Cookies  

NEMO verwerkt analytische gegevens over de computer van bezoekers van zijn websites, via cookies die worden geplaatst als de website wordt bezocht. Via deze cookies wordt (een deel van) het IPadres van de bezoeker opgeslagen, waarbij het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Welke cookies geplaats worden regelt NEMO op de website in de pop-up. 

Sociale media  

NEMO is actief op verschillende sociale mediakanalen: Facebook, YouTube, TikTok, X en Instagram. Als je de NEMO pagina’s op deze sociale mediakanalen bezoekt worden jouw gegevens door deze platformen verwerkt. Kijk op de privacyverklaring van het betreffende platform voor informatie over welke gegevens worden verwerkt, en de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt.   

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt NEMO persoonsgegevens? 

Tickets voor het museum en evenementen 

NEMO gebruikt de persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van jouw aankoop van tickets voor het museum of evenementen die NEMO organiseert. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die jij met NEMO bent aangegaan.  

Het kopen van producten via de website 

NEMO gebruikt de persoonsgegevens die je verstrekt om jouw aankoop van producten te kunnen afronden. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die je met NEMO bent aangegaan. 

Club voor Nieuwsgierige Mensen  

De gegevens die je aan NEMO verstrekt gebruikt NEMO om je lid te maken van de Club voor Nieuwsgierige Mensen. NEMO verwerkt deze persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die jij met NEMO bent aangegaan. 

Nieuwsbrieven 

NEMO gebruikt jouw emailadres om je de nieuwbrief te sturen waarvoor jij je hebt aangemeld. Als jij je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, is de grondslag voor deze verwerking toestemming. Je kan je altijd afmelden door op de afmeldlink onderaan onze mails te klikken. 

Contact 

De gegevens die je aan NEMO verstrekt wanneer je contact opneemt met NEMO, gebruikt NEMO om jouw verzoek in behandeling te nemen of jouw vraag te beantwoorden. NEMO verwerkt deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen, namelijk het kunnen uitoefenen van zijn werkzaamheden. 

Foto’s en video’s  

NEMO kan foto’s en video’s gebruiken ter promotie van NEMO en het verstrekken van informatie over NEMO en de door NEMO aangeboden activiteiten. Dat doet NEMO alleen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Voor minderjarigen geldt dat NEMO dit alleen doet als de ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven. De grondslag voor het verwerken van dit beeldmateriaal is dus toestemming. Je kan altijd later besluiten de toestemming die je hebt gegeven in te trekken, door contact op te nemen met NEMO. In dat geval zal NEMO de verwerking van jouw persoonsgegevens stoppen, tenzij er sprake is van een verwerking die noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van NEMO, en dit belang zwaarder moet wegen dan jouw belangen. 

Cookies 

De gegevens die NEMO over de bezoekers van zijn websites heeft verzameld, worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website. Deze statistieken zijn niet direct te herleiden tot een specifieke persoon. NEMO maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google-Analytics. 

Hoe lang bewaart NEMO persoonsgegevens?  

Gegevens die zijn verstrekt bij het kopen van tickets of producten en in het kader van het lidmaatschap op de Club voor Nieuwsgierige Mensen, zoals contactgegevens en factuuradres, bewaart NEMO gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. 

Overige contactgegevens bewaart NEMO tot een jaar na het laatste contact. Foto’s en video’s bewaart NEMO voor zo lang deze foto’s en video’s noodzakelijk zijn voor de promotie en/of het verstrekken van informatie over NEMO en de door NEMO aangeboden activiteiten. Dat kan anders zijn als de toestemming van personen die op deze foto’s en/of video’s zijn afgebeeld wordt ingetrokken. 

De gegevens die NEMO verwerkt over websitebezoekers via cookies worden tot twee jaar na het bezoek aan de website bewaard. Dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics. 

Met wie deelt NEMO jouw gegevens? 

NEMO slaat gegevens op in zijn (digitale) administratiesysteem. De persoonsgegevens die zij opslaat worden daardoor ook verwerkt door de ICT-providers van NEMO. Met deze partijen heeft NEMO verwerkersovereenkomsten gesloten. 

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld worden door Google verwerkt. De optie om gegevens te delen met andere diensten is uitgeschakeld. Met Google heeft NEMO ook een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Verder verstrekt NEMO jouw gegevens niet aan derden, tenzij dat op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek. 

Hoe beveiligt NEMO jouw gegevens? 

NEMO heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. NEMO hanteert bijvoorbeeld toegangsautorisatie en voert regelmatig een back-ups uit.  

Wat zijn jouw rechten? 

Als NEMO jouw persoonsgegevens verwerkt heb je de volgende rechten: 

  • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan; 
  • Het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn. 
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
  • In bepaalde gevallen: Het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘ recht op vergetelheid’); 
  • Het recht op jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan en ander over te dragen. 

Meer informatie over deze rechten en wanneer je deze rechten kunt uitoefenen vind je in artikel 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Heb je een vraag of een klacht? 

Als je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, of als je jouw privacyrechten wilt uitoefenen, kan je contact opnemen met NEMO via info@e-nemo.nl. Via dat emailadres kan je ook een klacht indienen over het gebruik door NEMO van jouw persoonsgegevens. Indien gewenst, kan je klachten ook direct indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

Wijzigingen 

Als er iets verandert in de wijze waarop NEMO persoonsgegevens verwerkt of de toepasselijke regelgeving dan past NEMO deze privacyverklaring aan en plaatst zij de nieuwe versie daarvan op zijn websites.   

Versie december 2023