Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

1 Miljoen Euro voor slapende bacteriën?

Wat zou je doen met een miljoen?

Wen Wu voor NEMO Kennislink

Stel je voor, op een dag zegt de Nederlandse regering: “Wen, je bent super gaaf (ik: zekerrrr!!!) en een geweldige onderzoeker, hier is een miljoen euro voor je onderzoek!” Veel van mijn vriendinnen verwachten dat ik het geld gebruik om eenhoorns te bestuderen, ontwerpen en maken (oh ja, ik heb een lichte eenhoornverslaving). Hoe cool dat ook klinkt, ik wil liever focussen op slapende bacteriën.

Slaapbacteriën zijn niet-groeiende bacteriecellen die leven maar niet delen. Net als een beer een winterslaap heeft, kunnen bacteriën ook “slapen” als de omgeving te weinig voedsel heeft. Een voorbeeld dat je niet zou verwachten, is het bakkersgist dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld pizza en brood te maken.

Apocalyps

Bakkersgist komt in een pakketje dat je in de supermarkt koopt. Dat gist is niet dood, het groeit gewoon niet. Ze beginnen pas te groeien als de omgeving weer genoeg te bieden heeft, bijvoorbeeld door het toevoegen van water en suiker. Dit is het moment voor hen om te zeggen: “Hé iedereen, de apocalyps is voorbij, we kunnen nu naar buiten, er is gratis eten (suiker)!”.

Kun je geloven dat deze kleine bacteriën zulke systemen bevatten om moeilijk omstandigheden te overleven? Toen ik erachter kwam, dacht ik “WooooooooW !!!, hoe doen ze het?!?!?!?!” Niet alleen hebben ze deze systemen ingebouwd, maar ze hebben ook verschillende systemen voor verschillende gelegenheden. Zoals te warm, te koud, te zuur, te weinig voedsel of te veel virussen (lees hier meer over een virusverdedigingssysteem). Een ander ding dat bacteriën niet leuk vinden, is antibiotica. Wij vinden antibiotica fijn omdat ze ons genezen van bacteriële infecties.

Ik heb een lichte eenhoornverslaving

Wen Wu voor NEMO Kennislink

Nieuwe antibiotica

Fun fact! Sommige antibiotica-resistente bacteriën, zijn eigenlijk gewoon slapende bacteriën. Antibiotica richten zich op groei en je kan iets niet doden dat niet echt leeft, toch? Misschien kunnen we door meer kennis op te bouwen van slapende bacteriën nieuwe antibiotica maken die dit probleem oplost.

Er is zoveel dat we niet weten over slapende bacteriën, en het zou heel gaaf zijn om dat te ontdekken. Ik denk dat het heel moeilijk is om zulke onderzoeken te doen, want hoe kun je iets studeren dat niet groeit en toch uitvinden wat er binnenin gebeurt? Maar ik ben zo benieuwd naar deze gave bacteriën dat ik de uitdaging aan wil gaan. Als het onderzoek niet lukt, kan ik altijd terugvallen op het idee van een eenhoorn, misschien een vliegende eenhoorn. Ja, ik ben er heel zeker van dat belastingbetalers en de wereld tevreden zijn over vliegende eenhoorns!

Dus, wat zou ik doen met een miljoen? ….. rondhangen met slapende bacteriën. Fluistert: “shhhh, probeer ze niet wakker te maken”.

Tot de volgende keer!

-Wen

A million Euro’s !?!?!?

What if one day the Dutch government says “Wen, you are super cool! (me: I know), and an awesome researcher, here is a million euros for your research!”. A lot my friends would think that I would use the money to study, design and make a real unicorn (note: I have a slight unicorn addiction). As cool as that sounds, I believe that unicorns already exist, so no need to research unicorns. I would like to focus on something else: sleeping bacteria.

Sleeping bacteria are non-growing bacterial cells that are alive but don’t divide. Like a bear that hibernates during winter, bacteria also “hibernate” when the environment is not so nice. An example that you would not expect is the baker’s yeast that people use to make pizza or bread. It’s a packet that you can get in the supermarket.

Apocalypse

Those yeast in the packet are not dead, they are just not growing. It starts growing when it is in a nice environment again, water and sugar works. This is the queue for them to say “Hey everyone!, the apocalypse is over, we can come out now, there is free food outside! (the sugar)”. Can you believe these little bacteria can have such systems to keep them alive through the hard times? When I found out, I was like “WooooooooW!!!, how do they do it?!?!?!?!” Not only do they have these systems built in, but they also have different systems for different occasions. Like too hot, too cold, too acidic, not enough food or too many virus (learn about a virus defense system here). Another thing that bacteria don’t like, are antibiotics. We like them because they help us get better from bacterial infections.

Fun fact! Some antibiotic resistance bacteria that we have right now, are actually just non-growing cells. Antibiotics targets growth and you can’t kill something that’s not really alive right? Maybe by knowing more about sleeping bacteria, we can then create new antibiotics that will not have this problem.

There is so much that we don’t know about sleeping bacteria, and it would be really cool to find that out. I think it is very hard research to do, because how can you study what doesn’t grow and still figure out what is going on inside? But I’m so curious to find out that I am up for the challenge. If the research doesn’t work out, I can always fall back on the unicorn idea, maybe a flying unicorn. Yes, I am very sure that taxpayers and the world will be properly pleased about flying unicorns!

So, what will I do with a million?….. hang out with sleeping bacteria. Whispers “shhhhh, try not to wake them up”.

Until time next!

Wen

What if one day the Dutch government says “Wen, you are super cool! (me: I know), and an awesome researcher, here is a million euros for your research!”

Wen Wu voor NEMO Kennislink
ReactiesReageer