Redactiestatuut

Dit statuut regelt de verhouding, dat wil zeggen de wederzijdse rechten, plichten en samenwerkingstructuren, tussen de uitgever van NEMO Kennislink (de stichting NCWT), de redactie, de hoofdredacteur en de redactieleden.

1. Begrippen

NEMO Kennislink: de website www.NEMOKennislink.nl.

Vakgebied: een van de deelgebieden die NEMO Kennislink bestrijkt.

Uitgever: de uitgever van NEMOKennislink.nl – directie en gedelegeerden van de stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie (NCWT). In voorkomende geval de manager Wetenschapscommunicatie.

Redactie: besluitvormingsorgaan waarin de hoofdredacteur, de eindredacteur en de vakredacteuren zitting hebben.

Hoofdredacteur: de hoofdredacteur van NEMO Kennislink.

Eindredacteur: de vaste eindredacteur van NEMO Kennislink; Hij wordt in de eindredactie bijgestaan door andere redacteuren die (gedeeltelijk) fungeren als ondersteunend eindredacteur.

ICT-coördinator: de verantwoordelijke manager voor het content managment system en het overige webbeheer van NEMO Kennislink.

Vakredacteur: de verantwoordelijke redacteur of vertegenwoordiger van een vakgebied op NEMO Kennislink.

Redactieleden: degenen die als redacteur centraal bij NEMO Kennislink zijn aangesteld, degenen die decentraal bij NEMO Kennislink met redactionele werkzaamheden zijn belast, freelance redacteuren op uitnodiging van de hoofdredactie.

Redactie: de (freelance) redacteuren, de eindredacteur en de hoofdredacteur.

Thema: combinatie van artikelen en andere content rond een inhoudelijk samenhangend, maatschappelijk gedefinieerd, onderwerp.

Partners: derden, die NEMO Kennislink financieel ondersteunen zodat er extra redactionele capaciteit is voor een bepaald vakgebied of onderwerp.

Contentpartners: derden, waarmee een structurele samenwerking is overeengekomen, schriftelijk dan wel mondeling, voor het toeleveren van content.

Redactieadviesraad: commissie van prominente vertegenwoordigers van de verschillende vakgebieden die op NEMO Kennislink aan bod komen, die gevraagd en ongevraagd inhoudelijk advies geven aan de redactie over de te volgen koers. Deelname op uitnodiging van de hoofdredacteur. Partners wordt gevraagd om voorstel te doen voor persoon die vakgebied kan vertegenwoordigen.

2. Doelstelling en identiteit

2.1 Dit statuut ligt aan de basis van samenwerkingsovereenkomsten van NEMO Kennislink met partners. Die samenwerkingsovereenkomsten mogen niet met dit statuut in tegenstelling zijn.

2.2. NEMO Kennislink is een website over wetenschap en techniek in het Nederlandse taalgebied. Het doel van de website is het breed uitdragen in het Nederlands taalgebied van kennis over wetenschappelijke en technische ontwikkelingen en het belang daarvan voor de maatschappij, door communicatie over de actuele stand van de volle breedte van de wetenschap, op een accurate en voor algemeen publiek begrijpelijke en aantrekkelijke wijze. Daarnaast biedt NEMO Kennislink context rond de lesstof voor scholieren en docenten uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs..

3. Redactionele onafhankelijkheid

3.1 De redactie van NEMO Kennislink werkt volgens de journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

3.2 De redactie van NEMO Kennislink verricht haar journalistieke taak zonder beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, anders dan in dit statuut is geregeld.

4. De website

4.1 Onder het begrip website valt in dit statuut elk platform voor elektronische informatie-uitwisseling, zoals een website, een database aangesloten op een openbaar netwerk, e-mailproducten, nieuwsbrieven en mogelijke andere elektronische informatie-producten.

4.2 Het doel van de website is een database en portal neer te zetten waar bestaande informatie, nieuws en activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek op duidelijke en toegankelijke wijze worden gecommuniceerd naar het middelbaar onderwijs en het Nederlandstalig publiek. Naast wetenschaps- en techniekcommunicatie (WTC) bevordert NEMO Kennislink door middel van speciale projecten ook wetenschaps- en techniekeducatie (WTE).

4.3 De identiteit is het geheel van inhoudelijke kenmerken van de site.

4.4 Het websiteconcept bestaat uit:

4.4.1. De naam en zijn verschijningsvorm, zijnde titel en logo.

4.4.2. Het contentplan, zijnde de volledige inhoud van de site, teksten en afbeeldingen, doelgroepbenaderingen, samenwerkingsverbanden, personele invulling, verversingsfrequenties, opmaak e.d.

4.4.3. Het functioneel ontwerp, zijnde de website-layout, content management systeem, navigatiestructuur, technische specificaties ed.

4.4.4. Het exploitatiemodel, zijnde het geheel aan marketingplannen en financieringsmethoden om de site levensvatbaar te houden zonder afbreuk te doen aan de identiteit en het contentplan.

4.5. De doelstelling van de site, en wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de hoofdredacteur en de redactie. De uitgever kan daarover gevraagd en ongevraagd adviseren.

4.6 Titel en logo, en wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de hoofdredacteur en de redactie, na inspraak van de ICT-coördinator en de uitgever.

4.7 Het contentplan, inclusief structurele samenwerkingsovereenkomsten met (content)partners en wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de hoofdredacteur en de redactie. De uitgever sluit met financiële partners een overeenkomst op basis van inhoudelijke afspraken die zijn opgesteld door de hoofdredacteur en de redactie, waarvoor dit statuut de basis vormt .

4.8 Kleine aanpassingen in het contentplan, inclusief niet-structurele samenwerkingsovereenkomsten met (content)partners, en het functioneel ontwerp van de website, en wijzigingen daarvan, die geen directe invloed hebben op het inhoudelijk karakter van de website en/of de doelstellingen worden vastgesteld door de hoofdredacteur in samenspraak met de ICT-coördinator en de uitgever.

4.9 Overeenkomsten van opdracht voor de feitelijke uitvoering van het project worden vastgesteld door de hoofdredacteur, in samenspraak met de eindredacteur en de uitgever.

4.10 Het exploitatiemodel, en wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de hoofdredacteur en de uitgever en voorgelegd aan de redactie.

5. De hoofdredacteur

5.1 De hoofdredacteur geeft leiding aan de redactie. Hij coördineert de werkzaamheden en stelt de werkverdeling vast, zulks na overleg met de redactie. Hij is verantwoordelijk voor de externe contacten en de lange termijn strategie. Tevens verricht de hoofdredacteur inhoudelijke werkzaamheden voor de website.

5.2 De hoofdredacteur is bij uitoefening van zijn taak en functie gebonden aan de uitgangspunten van dit statuut en het contentplan. Hij is verantwoordelijk voor de toepassing hiervan door alle leden van de redactie en kan hen hierop aanspreken.

6. De redactie

6.1 De redactie voert haar taak uit binnen de uitgangspunten en het contentplan en het functioneel ontwerp van Kennislink, zonder beïnvloeding van buitenaf of binnenuit, anders dan in dit statuut is vastgelegd.

6.2. De redactie bestaat uit de hoofdredacteur, de eindredacteur en een vaste kern van redacteuren die belast zijn met dagelijkse werkzaamheden voor de website of een specifiek vakgebied volgen en verslaan voor NEMO Kennislink.

6.3 De eindredacteur ondersteunt de hoofdredacteur bij het aansturen van de redactie.

6.4 NEMO Kennislink stelt voor de verschillende vakdisciplines gekwalificeerde redacteuren aan om vakgebied bij te houden en redactietaken uit te voeren. In uitzonderingsgevallen stelt een partner zelf een schrijvende gekwalificeerde redacteur aan. Dit gebeurt altijd in overleg met de hoofdredacteur. Deze redacteuren maken deel uit van de redactie en hun werkzaamheden vallen ook onder dit redactiestatuut. Het aantal en de kwaliteit van de redacteuren dient zodanig te zijn dat de taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. De taken van de afzonderlijke redacteuren zijn omschreven in het content plan.

6.5 De hoofdredacteur geeft leiding aan de redactievergadering. Hij coördineert de werkzaamheden en stelt de werkverdeling vast, zulks na goed overleg met de redactie.

6.6 De redactie vergadert zo vaak als voor een goed functioneren noodzakelijk is. Van elke vergadering wordt verslag gelegd. Op verzoek van twee of meer redactieleden kan een extra redactievergadering worden gehouden.

6.7 Te nemen besluiten aangaande dit statuut, wijzigingen in de doelstelling van de site of andere zaken die de inhoudelijke koers van de site bepalen, worden minimaal drie dagen vooraf aan de redactievergadering aangekondigd. Alle leden van de redactie hebben één stem. Redacteuren kunnen vooraf een ander lid van de vergadering machtigen voor hen te stemmen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de aanwezige stemmen.

6.8 Benoeming of ontslag wegens journalistiek-inhoudelijke of kwalitatieve redenen van redacteuren/redactiemedewerkers geschiedt door de uitgever op voordracht van de hoofdredacteur na diens diepgaand overleg met de overige redactieleden.

6.9 Bij ernstig verschil van mening tussen de hoofdredacteur en een of meer redactieleden over personele aspecten beslist de uitgever gehoord de partijen.

6.10 Bij ernstig verschil van mening tussen de hoofdredacteur en een of meer redactieleden over redactionele zaken, kan de kwestie voor advies worden voorgelegd aan de rest van de redactie en de uitgever. Mede gehoord deze eventuele adviezen beslist de hoofdredacteur.

6.10 In geval van een geschil tussen hoofdredacteur en uitgever kan de eerste de redactie vragen hem te adviseren en desgewenst een delegatie laten vergezellen in het overleg met de uitgever.

7. De uitgever

7.1 De uitgever besluit nooit zonder overleg met de hoofdredacteur over zaken waarvan hij weet of kan vermoeden dat de beslissingen rechtstreeks of zijdelings invloed van belang kunnen hebben op het redactionele beleid.

7.2 De uitgever laat de hoofdredacteur regelmatig, zonodig vertrouwelijk, kennisnemen van gegevens en bescheiden, die relevant zijn voor het exploitatieresultaat en de uitoefening van de taken van de hoofdredacteur. De hoofdredacteur kan zich in het overleg met de uitgever laten bijstaan door een lid van de redactie.

8. De redactieadviesraad

8.1 De redactieadviesraad geeft, gevraagd en ongevraagd, inhoudelijk advies geven aan de redactie over de te volgen koers. De redactie laat altijd weten in hoeverre dit advies opgevolgd wordt en op welke manier.

8.2 De redactieadviesraad bestaat uit prominente vertegenwoordigers van de verschillende vakgebieden die op NEMO Kennislink aan bod komen. Partners wordt gevraagd om voorstel te doen voor persoon die vakgebied kan vertegenwoordigen. Lid worden gebeurt op uitnodiging van de hoofdredacteur.

9. Slotbepalingen

Geschillen die uit dit statuut voortvloeien zullen in overeenstemming met het toepasselijk recht worden opgelost.