Naar de content

Meer crisis, minder CO₂-uitstoot

Wikimedia Commons, Uwe Hermann via CC BY-SA 2.5

Door de economische crisis nemen de emissies van het broeikasgas kooldioxide af. Het CBS berekende dat de CO₂-uitstoot het eerste kwartaal van 2013 bijna 2% lager was ten opzichte van dezelfde periode in 2012 indien de cijfers werden gecorrigeerd voor de koude weersomstandigheden.

De Nederlandse uitstoot van kooldioxide wordt voortdurend in de gaten gehouden. Rekenaars van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag zetten die cijfers vervolgens af tegen de groei of krimp van de economie. Daarbij wordt steeds gecorrigeerd voor weersomstandigheden, om de juiste verbanden te kunnen leggen.

Minder uitstoot door industrie

Toch werd in datzelfde kwartaal meer aardgas gebruikt. Het energiegebruik nam met 3% toe door het koude weer. Hierdoor werd vooral door huishoudens en in kantoren meer gestookt. Indien gecorrigeerd wordt voor de lagere temperatuur, komt het CBS op een daling van de CO2-uitstoot van 1,9%. Het zijn vooral de energie-intensieve bedrijven, zoals de (petro-)chemische industrie, die verantwoordelijk zijn voor deze daling. Dit hangt direct samen met de economische crisis, die vooral deze sector treft.

Import van elektriciteit

Ook in het vierde kwartaal van 2012 was er sprake van een lagere uitstoot van CO2. Maar dit betekent niet per se dat Nederland zuiniger is qua energiegebruik. In die periode produceerden Nederlandse elektriciteitsbedrijven minder stroom omdat zij het goedkoper konden importeren uit het buitenland, zoals Duitsland. Bij onze oosterburen wordt stroom overigens vaak duurzaam opgewekt, zoals met windturbines en zonnepanelen, maar ook met zwaar vervuilende bruinkoolcentrales.

Emissiecijfers

De emissiecijfers van broeikasgassen die het CBS over Nederland publiceert, zijn berekend volgens internationaal vastgestelde rekenregels. in 1996 stelde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vast dat ieder land jaarlijks deze cijfers bekend moest maken. In die cijfers gaat het niet zozeer om de korte koolstofkringloop (zoals verbranding van hout), maar om de grotere bronnen als weg- en luchtverkeer, ruimteverwarming, scheepvaart en industrie. Steeds gaat het om de uitstoot op Nederlands grondgebied.

Bronnen: