Je leest:

Weeskinderen van de historische cultuur

Weeskinderen van de historische cultuur

De onderschatte invloed van strips, games en films op het geschiedbeeld

Auteur: | 1 september 2013

De rol van populaire cultuur in de vorming van ons historisch besef is groter dan we denken, zegt Kees Ribbens in een vraaggesprek met Geschiedenis Magazine. Hij is dit jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Populaire Historische Cultuur en Oorlog. Films, websites en re-enactments zijn steeds vaker een eerste kennismaking van het publiek met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Daarbij is het onderscheid tussen feit en fictie vaak niet helder, of krijgt alles een luchtige of romantische saus. Reflectie op dit terrein is daarom van maatschappelijk belang.

Het is niet alleen de geschiedenis zelf maar evenzeer de beeldvorming van die geschiedenis die NIOD Kees Ribbens (1967) altijd heeft geboeid. Zo promoveerde hij op een onderzoek naar alledaagse historische cultuur in Nederland, publiceerde hij een studie over geschiedenis in stripverhalen en werkte hij mee aan een analyse van Tweede-Wereldoorlogmusea in Nederland.

Kees Ribbens

In publicaties en opiniestukken wijst hij regelmatig op het belang van een dynamische omgang met het verleden. Populaire historische cultuur hoort volgens hem daarbij. Een kwestie van persoonlijke interesse maar ook van een beroepsmatig verantwoordelijkheidsgevoel.

“Historici hebben hierin ook een maatschappelijke rol te vervullen,” zegt Ribbens. “Ze zijn er om de geschiedenis te laten zien maar hebben geen monopolie op het beeld dat de samenleving heeft van die geschiedenis. Als je wil weten hoe de geschiedenis voortleeft in de samenleving, zul je die populaire vertolkingen daarbij moeten betrekken. Beeldvorming kan ook buiten puur historische feiten ontstaan.”

Om te onderzoeken hoe die beeldvorming tot stand komt en hoe deze zich verhoudt tot de officiële geschiedschrijving is Ribbens in januari benoemd tot bijzonder hoogleraar Populaire Historische Cultuur en Oorlog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ondergebracht bij het Centrum voor Historische Cultuur (CHC) van de Erasmus School of History, Culture and Communication.

Ribbens en zijn medewerkers gaan zich de komende jaren bezighouden met de wijze waarop oorlog en oorlogsgeweld in de 20ste en 21ste eeuw voortleven in populaire historische cultuur. Van films, games, strips, romans, re-enactments en erfgoedtoerisme tot exposities en internetfora. Van de Eerste Wereldoorlog tot en met de Syrische burgeroorlog. Dat is nogal wat.

Wehrmacht re-enactment bij de slag om de Molotov Linie in Sanok-Olchowce, Polen, door SAN, Historical Group Living History uit de stad Sanok.
wiki commons

“We staan voor een mer à boire aan onderzoeksmateriaal, alleen al door wat er op internet is te vinden,” bevestigt Ribbens. “Maar het accent komt te liggen op de twee wereldoorlogen.” Inmiddels heeft zich een aantal thema’s uitgekristalliseerd. Zo komt er onderzoek naar beeldvorming rond de Tweede Wereldoorlog in de erfgoedsector. “De Anne Frank Stichting zet soms strips en apps in om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Hoe worden deze media ingezet, welke verhalen vertellen ze en welke aanbevelingen kunnen we hierover doen voor de toekomst?”

“Een ander thema is de Tweede Wereldoorlog op internetfora als Wikipedia. Ik ben benieuwd hoe die in verschillende landen wordt beschreven, welke afbakeningen daarbij worden gehanteerd en in hoeverre bijdragen afkomstig zijn van ervaringsdeskundigen en belangengroepen of uit de meer geïnstitutionaliseerde hoek.”

Ribbens gaat ook met buitenlandse partners onderzoek doen naar de oorlogsstrips die in de jaren zestig, zeventig en tachtig vanuit Engeland werden verspreid op de Europese markt en die in Italië en Spanje werden getekend. “Interessant aan deze strips is bijvoorbeeld de aandacht voor de strijd in Zuidoost-Azië. Ze verschenen ook in Nederland, waar het beeld van de Tweede Wereldoorlog juist sterk werd bepaald door het Europese strijdtoneel en de Duitse bezetting.”

Genuanceerde graphic novels

Een belangrijke reden voor de instelling van de nieuwe leerstoel is dat de beeldvorming rond historische gebeurtenissen als de Tweede Wereldoorlog door de globalisering en het (her)gebruik van oude en nieuwe media sterk is veranderd en complexer is geworden. Er is meer aandacht voor de ervaringen en beeldvorming in niet-westerse culturen en landen.

En terwijl de levende herinnering aan de oorlog langzaam verdwijnt, vormen met name populaire bewerkingen als films, websites of re-enactments steeds vaker een eerste kennismaking met dit onderwerp voor nieuwe generaties. Niet zelden betreft het een vermenging van feit en fictie en een luchtige of romantische voorstelling van zaken. Reflectie op dit terrein is daarom van maatschappelijk belang. Toch is Ribbens niet zo bang voor vervorming van het historische beeld door populaire media.

Cover Maus uit 1986
Pantheon Books

“Het is een misvatting dat populaire cultuur per definitie plat en ongenuanceerd is,” stelt hij. "Een bekend voorbeeld is Art Spiegelmans strip Maus uit 1972 over de nazi-vernietigingskampen. Er zijn ook Belgische en Franse strips die de collaboratie aan de kaak stellen en speelfilms die de nuance zoeken. De Nederlandse striptekenaar Peter van Dongen heeft genuanceerde graphic novels gemaakt over de politionele acties in Indonesië.

Er verschijnen nu ook educatieve games over de Tweede Wereldoorlog. Zo is in de Verenigde Staten een game gemaakt over de interneringskampen voor Amerikaanse Japanners. Natuurlijk is het risico op stereotyperingen en mythevorming aanwezig maar om daarachter te komen moet je eerst vaststellen hoe die presentaties eruitzien. De discussies daarover dragen bij aan een genuanceerder beeld en brengen die onder de aandacht van een breed publiek. Ik ben ook benieuwd naar de wisselwerking met de officiële beeldvorming. In hoeverre wordt populaire cultuur gevoed door geïnstitutionaliseerde beelden?"

Het publiek mag evenmin worden onderschat, vindt Ribbens. “Het is beter opgeleid dan vijftig jaar geleden en kritischer. Mensen kunnen heel goed hun eigen keuzes maken met betrekking tot het verleden en zich een eigen mening vormen naast het verhaal dat je vertelt in films, musea of het onderwijs. Daar hebben historici weinig invloed op maar ze kunnen via onderzoek op dit terrein de ontwikkeling van kritische vaardigheden stimuleren. Ook daarin hebben ze een maatschappelijke rol te vervullen.”

Het herbeleven van geschiedenis via games, re-enactments of erfgoedtoerisme kan ook bijdragen aan meer inzicht in die geschiedenis en de dilemma’s waar mensen destijds voor stonden, vermoedt Ribbens. “Ik ben benieuwd wat daar het effect van is. Kennelijk bestaat er behoefte om grip te krijgen op het verleden en daarin een sturende rol te vervullen. In zekere zin wijkt dat niet veel af van de methodiek van historici.”

Iconen versus de B-categorie

Er zijn natuurlijk ook populaire bewerkingen die wel degelijk hebben bijgedragen tot een breder historisch besef. Klassiek voorbeeld is de Amerikaanse tv-serie Holocaust (1978) die vooral in Duitsland het naziverleden onder de aandacht van het publiek bracht. “Dergelijke werken worden echter als iconen worden beschouwd en raken losgezongen van het mainstream genre omdat ze als meest aansprekende voorbeelden worden uitgelicht voor onderzoek,” merkt Ribbens op.

“De toneelbewerking van Anne Franks dagboek uit de jaren vijftig wordt nog altijd als toonaangevend beschouwd maar is lang niet het enige oorlogstoneelstuk. Een ander probleem in het bestaande onderzoek is dat deze werken meestal worden beoordeeld op hun artistieke of literaire merites maar nauwelijks getoetst worden aan het historische beeld. Bij boeken gaat het ook altijd om literatuur met de grote L. Maar je kunt ze pas echt goed op hun al dan niet iconische waarde schatten als je ze bestudeert binnen de bredere setting van het genre. Ik ben dan ook sterk geïnteresseerd in de B-categorie. Dus niet zozeer de romans van Mulisch als wel die van Jan de Hartog.”

Nationale kaders

Populaire historische cultuur staat als onderzoeksterrein in Nederland nog in de kinderschoenen. “In de Verenigde Staten is men al veel verder met historisch onderzoek naar populaire cultuur,” vertelt Ribbens. “Overigens houden vaak communicatiewetenschappers of antropologen zich daarmee bezig, niet zozeer historici. In Nederland is het onderzoek niet sterk georganiseerd en erg versnipperd, zeker in vergelijking met het onderzoek naar monumenten, musea en het onderwijs. Er bestaan wel degelijk enkele studies naar specifieke oorlogsfilms en romans maar dat zijn vaak wat losse casussen.”

Heeft die achterstand ook te maken met dedain voor populaire cultuur? “Dat speelt wel mee, maar de huidige generaties historici zijn inmiddels redelijk vertrouwd met deze cultuur. Toch is het geen usance om die mee te nemen in onderzoek. De erkenning van populaire cultuur als volwaardige bron of onderzoeksobject is nog onvoldoende doorgedrongen. Films, romans, strips: ik noem ze maar de weeskinderen van de historische cultuur. De belangrijkste reden voor die achterstand is echter de overdaad en verscheidenheid aan bronnen, het is heel lastig om daar greep op te krijgen. Populaire cultuur is ook heel transnationaal, wat het juist interessant maakt voor een dynamischer kijk op het verleden. De officiële herinneringscultuur zit vaak opgesloten in nationale kaders of is gekoppeld aan ‘identity politics’.”

Toch zie je de laatste jaren ook in de traditionele beeldvorming in diverse landen veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over verzet en Jodenvervolging in Nederland of de aandacht bij onze oosterburen voor de gewone Duitser als slachtoffer, iets dat tot uiting komt in onderzoek maar ook in films en tv-series. Komen dergelijke verschuivingen eerder voort uit de populaire historische cultuur of uit de geïnstitutionaliseerde geschiedschrijving?

Unsere Mütter, unsere Väter In 2013 kwam de Duitse tv-film Unsere Mütter, unsere Väter, over 5 bevriende twintigers tijdens de Tweede Wereldoorlog uit. Om alles zo juist mogelijk in beeld te brengen zijn kosten noch moeite gespaard. De productie kostte 14 miljoen euro en zes historici controleerden het script op historische correctheid. De film is nu in drie delen te zien bij de VPRO op de zaterdagavond: 28 december, 4 januari en 11 januari rond 22.30u op NED 2.

“Duitsland is wat dat betreft een minder goed voorbeeld omdat daar geen film of serie kan worden gemaakt zonder dat daar een wetenschappelijke adviesraad achter zit,” zegt Ribbens. “Maar je kunt populaire uitingen nooit los zien van de officiële geschiedschrijving. Er zijn altijd raakvlakken en ik ben dan ook heel nieuwsgierig naar die overlap. Historici worden bij populaire cultuuruitingen doorgaans ingezet voor hun feitenkennis. Dat levert soms spanningen op met de artistieke vrijheid die makers zich willen veroorloven. De discussies die daaruit voortvloeien, beschouw ik echter als winst. En misschien bestaat er uiteindelijk helemaal geen samenhangend beeld van de oorlog. Dat kan best beangstigend zijn en dat verklaart misschien ook de terughoudendheid ten aanzien van dit soort onderzoek.”

Dit artikel is een publicatie van Geschiedenis Magazine.
© Geschiedenis Magazine, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 september 2013
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.