Je leest:

Sociale wetenschappen van belang voor kennissamenleving

Sociale wetenschappen van belang voor kennissamenleving

Auteur: | 6 september 2006

De sociale wetenschappen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kennissamenleving. Dat is de conclusie van het rapport Naar een effectieve kennissamenleving van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Om de kennissamenleving te verbeteren is kennis uit de sociale wetenschappen van groot belang, zo concluderen de auteurs van het rapport. Thema’s als de vergrijzing, immigratie, globalisering en internationalisering staan centraal bij de ontwikkeling van een kennissamenleving.

Een kennissamenleving, wat is dat eigenlijk? In een kennissamenleving is kennis de belangrijkste motor geworden van onze economie. De Europese Raad heeft zich in 2000 met het Lissabonakkoord ten doel gesteld om van Europa een concurrerende kenniseconomie te maken met een duurzame economische groei en een hechtere sociale samenhang. Nederland streeft ook nationaal zo’n kennisamenleving na.

De kennissamenleving gaat dus niet, zoals wel vaker wordt verondersteld, alleen om de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe natuurwetenschappelijke kennis. Voor een kennissamenleving zijn ook sociale vernieuwing en de beheersing van conflicten belangrijk.

Het rapport van de KNAW geeft in het bijzonder drie terreinen aan waarop de sociale wetenschappen kennis te bieden hebben. Het gaat om de thema’s hersenen en cognitie, sociale vernieuwing en de beheersing van conflicten. Het thema kennis en cognitie is belangrijk omdat het voor een kennissamenleving noodzakelijk is om te weten hoe mensen leren en hoe zij kennis verwerken. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat het van belang is om te kijken hoe de samenleving het beste georganiseerd kan worden om de kwaliteit van arbeid en kennis te vergroten, dat is thema twee sociale vernieuwing. Bij het derde thema, beheersing van conflicten, gaat het om de noodzaak van samenhang of cohesie in de samenleving. Er is kennis nodig over de manier waarop we in Nederland om kunnen gaan met conflicten en pluriformiteit. De onderzoekers pleiten voor vernieuwend onderzoek op deze gebieden, maar geven ook aan dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat andere terreinen daardoor verwaarloosd worden.

Het rapport werd maandag aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en aan het Innovatieplatform aangeboden. De commissie van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW die het rapport heeft gemaakt, bestond uit de hoogleraren P. Hagoort (Radboud Universiteit Nijmegen, tevens lid van de Kennislink adviesraad), Y. Buruma (Radboud Universiteit Nijmegen), G.B.M. Engbersen (Erasmus Universiteit Rotterdam), G. Glas (Universiteit Leiden) en A. Rip (Universiteit Twente).

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 06 september 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.