Je leest:

Segregatie tussen allochtonen en autochtonen hardnekkig probleem

Segregatie tussen allochtonen en autochtonen hardnekkig probleem

Auteur: | 26 juli 2007

Het is een rapport dat somber stemt, het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over mogelijkheden om segregatie te bestrijden. Er zijn weliswaar veel initiatieven in Nederland om interetnisch contact te bevorderen, maar het is niet duidelijk of die effectief zijn. De verharding van de maatschappij en de groeiende kloof tussen allochtone en autochtone bewoners roept op lokaal niveau blijkbaar een tegenreactie op. Maar segregatie wordt niet snel verholpen door kleine initiatieven, het is een zaak van lange adem.

Nederlanders ondernemen meer dan inwoners van omliggende landen actie om in hun buurt contact te krijgen met allochtone bewoners en zo de leefbaarheid in stad en dorp te bevorderen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) spreekt in een rapport over integratie zelfs over een ware hausse als het gaat om acties van bewoners. Volgens het SCP is er aan de ene kant sprake van een breed gevoel van verwijdering tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen.

De aanslagen van 11 september 2001 en daarmee samenhangend de groeiende vrees voor de Islam en de moord op de Nederlandse cineast Theo van Gogh zijn elementen die bijdragen aan het gevoel van onbehagen onder de Nederlandse bevolking. Maar daar staat tegenover dat er op lokaal niveau juist actie wordt ondernomen om contact te leggen tussen verschillende groepen van de bevolking.

Onderzoeker Gijsberts: “Er is veel enthousiasme en er gebeurt veel, maar er is weinig onderzoek gedaan naar welke activiteit echt werkt om mensen met elkaar in contact te brengen.” Bron: Zaman

Lokale initiatieven

Onderzoeker Mérove Gijsberts van het Sociaal en Cultureel Planbureau is tijdens het onderzoek tegen tenminste 400 initiatieven en maatregelen aangelopen die waren bedoeld om de contacten tussen allochtonen en autochtonen te bevorderen. Gijsberts: “Er is veel enthousiasme en er gebeurt veel, maar er is weinig onderzoek gedaan naar welke activiteit echt werkt om mensen met elkaar in contact te brengen en om vooroordelen te verminderen. Wat uit de literatuurstudie wel naar voren komt, is dat met name activiteiten die uitgaan van gedeelde interesses goed lijken te werken.”

Het wetenschappelijk instituut kan dus geen uitspraak doen over de effectiviteit van deze projecten. Maar er is volgens Gijsberts zeker sprake van draagvlak in de samenleving, omdat het vaak om initiatieven gaat waar buurtbewoners zelf mee komen. Het gaat onder meer om taalcursussen van autochtonen aan allochtonen, buurtfeesten voor alle bevolkingsgroepen, het opzetten van moedercentra voor en door vrouwen en bewoners die nieuwkomers in de stad wegwijs maken in hun omgeving. Dat laatste project speelt onder meer in de grote havenstad Rotterdam.

Foto: Radio Nederland Wereldomroep

Etnische concentratie

Alle lokale initiatieven ten spijt gaat integratie van etnische minderheden pas werken als er op grotere schaal iets gedaan wordt tegen etnische concentratie, aldus het rapport. Allochtone en autochtone bewoners wonen veelal in verschillende wijken, en daardoor komen ze moeilijk met elkaar in contact. Slechts 1 procent van de autochtone bevolking woont in een buurt met meer dan de helft niet-westerse allochtonen. Het SCP concludeert dat het goed is om kansrijke mensen naar achterstandwijken te laten verhuizen. Die wijken moeten dan wel dicht bij het centrum liggen en onaantrekkelijke woningen moeten plaatsmaken voor mooie huizen.

Internationaal

Het rapport beschrijft naast Nederlands beleid ook projecten in landen als de Verenigde Staten, Duitsland en Oostenrijk. Overal zijn initiatieven om segregatie tegen te gaan door meer autochtonen in allochtone wijken te vestigen, door minderheden te vestigen in ‘witte’ wijken, of door een maximum te stellen aan het aantal allochtonen in een wijk. Volgens het SCP levert met name dat laatste weinig op. De instroom van kansrijke mensen in arme wijken en van arme bewoners naar een kansrijkere omgeving lijken beter te werken. Maar het SCP concludeert ook dat etnische concentratie een uiterst hardnekkig probleem is, dat niet zomaar op te lossen is, vooral in de grote steden waar weinig meer te spreiden valt.

Bezoek de wetenschapspagina van <a href=“http://www2.rnw.nl/rnw/nl/themes/wetenschap/” target=“_new” onMouseOut=“window.status=’’; return true;” onMouseOver=" window.status=’’Radio Nederland Wereldomroep" ; return true;">Radio Nederland Wereldomroep

Dit artikel is een publicatie van Radio Nederland Wereldomroep (RNW).
© Radio Nederland Wereldomroep (RNW), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 26 juli 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.