Je leest:

Ontdekking oud schrift

Ontdekking oud schrift

Auteur: | 21 september 2006

In Mexico is een oud schrift ontdekt dat vermoedelijk zo’n 3000 jaar oud is. Daarmee is het het oudste schrift dat tot nu toe is gevonden in Amerika. Over de definitie van schrift bestaat nog wel enige onduidelijkheid.

In het wetenschappelijke blad Science werd deze maand melding gemaakt van een unieke ontdekking: wegenbouwers in Mexico stuitten in 1999 op een stenen blok dat het oudste schrift van Amerika bevat. Dat is althans de voorlopige indruk van een groep Mexicaanse en Amerikaanse onderzoekers.

3000 jaar oud

Het blok, dat het formaat heeft van een A4-tje en 12 kilo zwaar is, werd gevonden in een steengroeve in Cascajal in de Mexicaanse deelstaat Veracruz. De steen bevat 62 tekens waarvan 28 verschillende. De onderzoekers vermoeden dat de steen zo’n 3000 jaar oud is en bewerkt door de Olmeken, een volk dat vlakbij Cascajal leefde nog voor de ontdekking van Amerika door Columbus. (Foto: Stephen Houston)

Voorbeeld van enkele symbolen.

Pictografisch schrift

Over de vraag of het hier om schrift gaat en niet om zomaar een verzameling tekens bestaat nog enige discussie onder wetenschappers. Hoewel de symbolen pictografisch (tekeningen) zijn – in één ervan is bijvoorbeeld duidelijk een insect te herkennen – staan ze niet op zichzelf. Het feit dat 28 tekens uniek zijn en worden herhaald wijst erop dat de tekens een uniek woord of begrip verbeelden en dat ze verwijzen naar een uitgebreider taalsysteem. Ook staan de tekens in groepjes bij elkaar die zinnen lijken te vormen. Een vraag waarover men zich nog buigt is waarom de tekens in horizontale volgorde zijn opgeschreven, terwijl tekens in later schrift dat in de omgeving van Veracruz is gevonden verticaal staan. De boodschap op de steen hebben de wetenschappers overigens nog niet kunnen ontcijferen. Daarvoor is vergelijkingsmateriaal nodig, en dus nieuwe opgravingen.

Oudste schrift

Over de datering van het oudste schrift ter wereld bestaat overigens nog steeds onduidelijkheid: lange tijd werd aangenomen dat de kleitabletten van de Soemeriërs (Irak) het oudst waren, namelijk uit 3200 voor Christus. In Egypte werden echter ook kleitabletten gevonden uit dezelfde periode, en in Harappa (Pakistan) werden postscherven met tekens uit 3500 voor Christus gevonden. Maar ook voor deze vondsten kun je weer de vraag stellen of het om echt schrift gaat en niet om een voorloper ervan, het pictografisch schrift. Voor het Egyptische schrift bestaan in ieder geval harde bewijzen: elk symbool stelt een medeklinker voor en het is opgebouwd uit lettergrepen.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 21 september 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.