Je leest:

Meer windenergie technisch haalbaar

Meer windenergie technisch haalbaar

Er zijn geen technische belemmeringen voor een grote bijdrage van windenergie aan de elektriciteitsvoorziening. Met de juiste technische maatregelen zijn eventuele problemen in het elektriciteitsnet goed op te vangen. Dit stelt Han Slootweg die bij de Technische Universiteit Delft simulatiemodellen ontwikkelde om in concrete situaties de invloed van windenergie op het gedrag van elektriciteitsnetten duidelijk te maken.

Han Slootweg, die op 9 december promoveert, ontwikkelde zijn modellen bij het Laboratorium voor Elektriciteitsvoorziening van de TU Delft, met geld van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Novem.. Met de simulatiemodellen is ook de precieze aard en omvang van eventueel vereiste technische maatregelen vast te stellen.

Uit een eerste analyse met het model blijkt dat er geen technische belemmeringen zijn voor een belangrijke bijdrage van windenergie aan de elektriciteitsvoorziening. Als er onverhoopt problemen ontstaan, zijn technische maatregelen voorhanden. Uit het onderzoek blijkt dat deze sterk afhankelijk zijn van het type windturbine dat wordt gebruikt. Hiermee moet dus wel rekening gehouden worden.

…Geen technische belemmeringen voor grotere bijdrage windenergie…

De onderzoeker ontwikkelde eerst simulatiemodellen voor verschillende typen windturbines. Vervolgens ontwikkelde hij modellen voor complete windparken. Met deze modellen kan in één keer een compleet windpark worden gesimuleerd. De invoer voor het model bestaat uit gegevens van de in het park gebruikte windturbine, de locatie van de individuele turbines waaruit het park is opgebouwd en de windsnelheid.

Promovendus Slootweg gebruikte deze simulatiemodellen om de invloed van windturbines op het gedrag van een elektriciteitsnet te onderzoeken. Hij verving daartoe steeds enkele conventionele generatoren door windturbines en vergeleek de reacties van de verschillende elektriciteitsnetwerken op een aantal gebeurtenissen. De onderzoeker bestudeerde onder andere hoe het elektriciteitsnet reageerde op kortsluitingen en veranderingen in de hoeveelheid opgewekte elektriciteit door uitval van generatoren.

… opwekking windenergie is fundamenteel anders dan conventionele elektriciteitsvoorziening …

Het onderzoek heeft belangrijke inzichten opgeleverd in de gevolgen van het aansluiten van windturbines voor de stabiliteit van het net. Aangesloten centrales bepalen in belangrijke mate het gedrag van het elektriciteitsnet. Windturbines verschillen op een tweetal punten fundamenteel van conventionele centrales die draaien op kolen, aardgas of kernsplijting. De primaire energiebron van windturbines is de wind. Die laat zich niet sturen. Ook bevatten windturbines afwijkende typen generatoren. Gevolg is dat de invloed van windturbines op het elektriciteitsnet sterk afwijkt van conventionele opwekking.

Dit artikel is een publicatie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
© Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 04 december 2003
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.