Je leest:

Al ver voor Luther las iedereen de Bijbel

Al ver voor Luther las iedereen de Bijbel

Auteur: | 8 juni 2011

Het populaire beeld dat de Kerk in de middeleeuwen de verspreiding en vertaling van de bijbel in de volkstaal verbood klopt niet. Met name in stedelijke gebieden circuleerden volksbijbels binnen alle lagen van de bevolking. Zelfs schoenlappers en kleermakers hadden vaak een Bijbel in hun eigen taal thuis staan.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van een grootschalig onderzoek op Europees niveau naar de cultuur van het Bijbellezen en interpreteren, van voor de Reformatie. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Dr. Sabrina Corbellini, die het onderzoek leidt, zijn Bijbels in de volkstaal geen protestantse uitvinding, maar een verschijnsel dat juist de late middeleeuwen gekenmerkt heeft.

Het wijdverbreide beeld, dat het Woord van God alleen gelezen mocht worden door priesters en pastoors, en dat gewone kerkgangers het met onverstaanbaar Latijns geprevel moesten doen, was volgens Corbellini succesvolle propaganda van de Protestantse hervormingsbeweging. “Luther heeft deze mythe zelf in de wereld geholpen tijdens de vele ‘tafelgesprekken’ die bij hem thuis gehouden werden,” aldus Corbellini.

Laatste pagina uit de eerste gedrukte bijbel uit de Nederlanden. In de laatste zinnen staat te lezen dat de bijbel in het jaar 1477 in Delft gedrukt is, jaren voor Luthers Bijbelvertaling in het Duits.
Bijbelsdigitaal, Nederlands Bijbelgenootschap

Voor het onderzoek ‘Holy writ and lay readers. A social history of vernacular Bible translations in the late middle ages’ zijn tientallen Heilige Boeken in de volkstaal en uit alle uithoeken van Europa nauwkeurig geanalyseerd. Alle bronnen zijn van voor het jaar 1525. De onderzoekers wilden niet alleen weten wat er vertaald werd en door wie, maar ook de vraag wie de lezers waren en hoe zij met de teksten omgingen staat centraal.

Tot nu toe dachten historici dat als gevolg van een algemeen verbod op het vertalen en verspreiden van de Heilige Schrift het bezit van Bijbels in de volkstaal in de middeleeuwen zeer beperkt was. Ze baseerden zich hierbij vooral op kerkelijke bronnen. Volgens de Groningse onderzoeksgroep geeft dit een onjuist beeld van de historische werkelijkheid.

Corbellini en haar collega’s hebben bewijzen gevonden dat Bijbels in andere talen dan het Latijn gedurende de late middeleeuwen wijdverspreid waren. Bijbels in de volkstaal waren niet alleen in het bezit van koningen en geleerden, maar ook van beroepsgroepen binnen de lagere burgerij. Schoenmakers, kleermakers en kooplieden bezaten volkstalige Bijbels. Bezitters en lezers kwamen regelmatig bijeen om de bijbel te lezen, te mediteren of de bijbel uit het hoofd te leren. Er bestond bovendien een levendige commerciële handel in het onderling verkopen en kopiëren van de handschriften.

In de middeleeuwen was dus geen enkele sprake van een totaal verbod op vertalen en verspreiden van de Bijbel. Het voorschrift dat de Bijbel enkel in het Latijn gelezen mocht worden ontstond pas op het concilie van Trente (1545-1563) toen de Reformatie in Europa al in volle gang was. Voor die tijd waren dit soort verboden lokale verschijnselen, met name in gebieden waar ketterse stromingen actief waren.

Handgeschreven Bijbel in de volkstaal van de Lage Landen.
Universiteit Leiden, UB

In tegenstelling tot het overheersende beeld, werden Bijbels in Europa dus al in de volkstaal geproduceerd en verhandeld, lang voordat Maarten Luther in 1517 zijn beroemde 95 stellingen aan de deur van de kathedraal van Wittenberg spijkerde.

De verspreiding van volkstalige Bijbels verschilde echter wel sterk van regio tot regio. Het meest wijdverspreid waren de Bijbels in verstedelijkte gebieden zoals Noord-Italië, de Nederlanden, gebieden in Frankrijk en Zuidwest-Duitsland.

Het succes van de hervormingsbeweging van Maarten Luther zit er volgens Corbellini dan ook niet in dat hij als ‘bijbelbevrijder’ gezien werd. Het is eerder precies andersom: juist doordat zoveel ‘gewone’ mensen de Bijbel al in hun eigen taal lazen, kon Luther’s streven het christendom te hervormen succesvol zijn.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 08 juni 2011
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.