Ongehoord? Geëngageerde geschiedschrijving in Nederland

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Er wordt geregeld geklaagd over het al te brave karakter van de Nederlandse geschiedschrijving: waar zijn toch de prikkelende bijdragen van historici in maatschappelijk relevante discussies en debatten?
Elizabeth Daniel

Is dit een klacht meer zegt over de wensbeelden van de critici dan over een gebrek aan realiteitszin onder historici, of is er meer aan de hand?

Het loont de moeite om de maatschappelijke oriëntatie van de Nederlandse geschiedschrijving nader te bestuderen en te bediscussiëren. Waar in bijvoorbeeld Amerika radicale public historians al decennia een al te vrijblijvende omgang met geschiedenis in woord en daad ter discussie stellen, marxisten en de links georiënteerde ‘history from below’-benadering van de History Workshop de Britse naoorlogse geschiedschrijving sterk hebben beïnvloed, en kritische Duitse historici via hun werk hebben gepoogd het naoorlogse Verfassungspatriottismus te versterken, lijkt in Nederland de invloed van geëngageerde historici op de praktijk van de geschiedbeoefening gering. Natuurlijk kent ook Nederland vertegenwoordigers van maatschappijkritische stromingen als de gendergeschiedenis, arbeidersgeschiedenis, ‘oral history’ en postcolonial studies, maar die worden door het academische establishment amper gehoord.

Tijdens dit symposium willen we de geëngageerde geschiedschrijving en het engagement in de geschiedbeoefening in Nederland in kaart brengen en vergelijken met het buitenland. Welke vormen van geëngageerde geschiedschrijving kennen we eigenlijk in Nederland en door wie worden zij beoefend? Aan welke tegengeluiden en vormen van onvrede geeft deze geschiedschrijving een stem, en hoe? En waarom klinkt die stem niet luider door in academie en samenleving? Waarom lukt dat in het buitenland wel? Door antwoorden op deze en andere vragen te zoeken, hopen we een goed geïnformeerd debat te initiëren over de maatschappelijke rol van de historicus en relevante vormen van geschiedschrijving in heden en verleden.

Over de sprekers

Herman Paul is universitair docent historiografie en geschiedfilosofie aan de Universiteit Leiden.

Wim Willems is hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, Campus Den Haag.

Peter Romijn is hoogleraar Geschiedenis van de 20ste eeuw aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van de afdeling onderzoek aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

Krijn Thijs is wetenschappelijk medewerker aan het Duitsland Instituut Amsterdam.

Onderzoeksgroep ‘Het publieke onbehagen’

De onderzoeksgroep ‘Het publieke onbehagen’ aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar de oorsprong en uitingsvormen van onvrede, de emoties die deze onrust voedden en de wijzen waarop politieke en maatschappelijke instituties probeerden het onbehagen te kanaliseren, af te weren, of te onderdrukken. Na dit symposium zal de presentatie van het eerste boek van de onderzoeksgroep plaatsvinden: Onbehagen in de polder – Nederland in conflict sinds 1795.

Inschrijving

  • Voor deze lezing kunt u zich inschrijven via de website

Datum

woensdag 17 september 2014 van 14:00 tot 18:30

Organisatie